logo_atrop_stor4

Om oss

Kafe Leóns Hjerterom i Songdalen og Arendal blir drevet av Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter. 

I ATROPs vedtekter og formålsparagraf § 3. står det at ATROP skal

  1. 5 Tilrettelegge for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet gjennom å tilby lavterskel arbeidstrening hvor siktemål er forberedelser til studier eller integrering i ordinært arbeidsliv.

ATROPs drift av arbeidstreningskafeene er med bakgrunn i denne paragrafen.

Om arbeidstreningskafeene

De aller fleste av oss ønsker å arbeide, føle tilhørighet og være en del av et sosial fellesskap. Likevel opplever mange seg ekskludert fra arbeidslivet. Vi vet at arbeidsplassen er en arena for mer enn arbeid, og at mye av vårt sosiale liv er knyttet til jobb. Arbeidsdeltagelse er en sentral verdi i vårt samfunn. Å være ekskludert fra dette har store ringvirkninger, både når det gjelder det sosiale nettverket og levekår. Veien ut i arbeid eller tilbake til arbeid kan være lang, kronglete og smertefull. Det er svært uheldig for dem som ikke får brukt sin arbeidskapasitet, sin arbeidsevne og sine mellommenneskelige ressurser, men også for samfunnet som går glipp av verdifull arbeidskraft og kompetanse.

Rusavhengige mangler et ettervern.

For mange rusavhengige vil livssituasjon forandres betydelig etter behandling til rusfrihet, men i hverdagen etter utskriving møter han/hun det samme livet med de samme kravene som friske mennesker, men med et langt dårligere utgangspunkt. Å arbeide med tilbakeføring til samfunnet er for mange en stor utfordring og behovet for sosial rehabilitering både fysisk, psykisk og mentalt er daglig tilstedeværende. Vi ønsker gjennom Leóns hjerterom å legge til rette for at re-integreringen til samfunnet kan skje så smidig som mulig, og vi ønsker å tilby brukere som er langt vekk fra arbeidslivet en reell mulighet til å finne tilbake til sine ressurser. 

Kafe Leóns hjerterom er en arena for lavterskel arbeidstrening hvor hovedmålet er å tilrettelegger for at deltakere skal mestre en tilbakeføring til jobb eller studier, og en vellykket re-integrering i samfunnet/sosial inkludering. Kafe Leóns hjerterom inngår i en tiltakskjede hvor deltakerne skal kunne få utvikle sin arbeidskapasitet, arbeidsevne, sosial kompetanse og opplæring i grunnleggende ferdigheter. Vi ønsker å tilrettelegge for inkludering og samhold på en slik måte at deltakerne får ervervet seg arbeidserfaring, og gis en reell mulighet for å bli tilbakeført til ordinært arbeid eller studier. Leóns hjerterom bygger på tiltakskjeder ut i fra deltakernes modningsnivå.

Kafe Leóns hjerterom – kafé, interiør og produksjon driftes med støtte fra Arbeid- og velferdsdirektoratet - NAV(Songdalen) og Helsedir(Arendal).